LOV FOR HALLINGLAGET I OSLO

(Ny tekst vedteke 28. februar 1996)

til hovedsida


TUFT

1.1 Hallinglaget er eit frilyndt ungdomslag for hallingar i Oslo. Det er av og for hallingar og deira skyldingar i byen. Men vener og andre som syner særleg godhug for laget, kan òg bli med. Laget vil halda i hevd og utvikla kultur frå Hallingdal.

1.2 Laget skal halda hallingspringaren i hevd gjennom faste øvingskveldar og skipa til kurs med jamne mellomrom. Hallingspelet skal hegnast om - låttar frå Hallingdal skal lyda i salane der laget kjem saman. Hardingfela skal ha hovudrolla, men låtinga kan elles kome frå eldre folkemusikkinstrument, reine røyster og dragspel. Laget godtek all dans og musikk, men vil særleg dyrka den eldre bygdedansen i landet. Eit særskilt ansvar ligg på laget for å driva vidare dans og spel som tradisjonelt har høyrt Hallingdal til; - lausdansen og hallingspringaren.

1.3 På samkomer skal medlemene tala sitt naturlege heimemål. Nynorsk skal nyttast i alle skriv som har med Hallinglaget å gjera og i lagsbladet Hallingljom. Laget vil vekkja folk til auka vørdnad for hallingmålet og anna norsk mål.

1.4 Laget skipar til samkomer av ymse slag. Føredrag frå innbedne gjester og eigne krefter skal kveikja til ordskifte mellom medlemene og gjeva gaum i lagsflokken. Styret syter for å finna fram til folk som kan opplysa oss i interessante emne og gje god underhaldning som høver laget vårt.

1.5 Rusmiddel skal ikkje dyrkast i Hallinglaget.

1.6 Laget driv elles vanleg ungdomslagsarbeid og set opp spelstykke når lagslyden ynskjer det. Friluftsliv og idrett høyrer naturleg med i drifta av Hallinglaget. Lagshytta Hallingbu står i Lillomarka og skal brukast av medlemene.

broderi på bunad